Překlady z/do AJ

Nabízím profesionální překlady z/do AJ, při kterých kladu profesní důraz na vyhýbání se nepřirozené a počeštěné angličtině, tzv. czenglish. Zaměřuji se na právní překlady (smlouvy, správní rozhodnutí, certifikáty, soudní rozhodnutí apod.) a překlady/transkreace z oblasti marketingu. Pokusím se vám ale pomoci i s jinými typy textu včetně technického, pokud si na to odbornostně troufnu. Dále nabízím překlady se soudním ověřením (kulatým razítkem).

Přibližné překlady a transkreace (kreativní překlady)

Kromě standardních překladů nabízím i tzv. přibližné a kreativní překlady.

Přibližné překlady ocení každý, kdo hledá časovou i finanční efektivitu. Překladatel v tomto případě vynechává pro klienta nepotřebné detaily a zaměřuje se pouze na kostru textu. Výsledný překlad je tak levnější a rychlejší, i nadále ale zůstává plně použitelný. Jeho faktická a stylistická stránka totiž zůstává bez kompromisů.

U kreativních překladů je do textů po dohodě s klientem zasahováno takovým způsobem, aby text vyhovoval jeho konkrétním požadavkům. Kreativní překladatelství je vhodné například tehdy, kdy klient vyžaduje marketingově schůdnější vyznění textu, kdy je z textu potřeba odstranit emotivnost apod. Dalším příkladem může být slučování informací z více textů do jednoho. Transkreace často úzce souvisí s lokalizací.

Lokalizace

Zejména u marketingových textů platí, že aby byl text bez výhrad srozumitelný cílovému čtenáři, je potřeba kromě kvalitního odborného překladu provést i tzv. lokalizaci. Ta spočívá v přizpůsobení textu potřebám místních uživatelů. Za základní úroveň lokalizace se považuje např. převod měrných jednotek (palce, stopy, yardy) do metrického systému. Vyšší úrovní lokalizace je pak úprava textu nad rámec běžného překladu tak, aby byl vzniklý text zajímavý a relevantní i pro cizince.

image

Proč si zvolit právě mě ?

  • individuální přístup ke každému zákazníkovi (vždy se klienta ptám, jaký je účel překladu, v jakém vztahu je se zainteresovanými subjekty atd.)
  • bohaté zkušenosti s mnoha typy textů (viz reference)
  • profesní důraz na odbourávání tzv. czenglish - počeštěné a nepřirozené angličtiny
  • zaručuji přesnost odborných termínů a jejich konzistentnost se zavedenými terminologickými zvyklostmi
  • překládám běžně v rámci redakčních systémů - např. Wordpress
  • základní stylistická korektura zahrnuta v ceně
  • benefity pro stálé zákazníky
  • kromě běžných překladů nabízím také přepis z odposlechu, titulkování apod.
  • pro zajištění nejvyšší kvality používám moderní software - korpusy, konkordancery, kontextové slovníky a jiné